Het project

Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties is een initiatief dat is ontstaan in de Water- en Foodsectoren in Noord Nederland. De invulling is concreet gericht op operators, technici, technologen, analisten en kwaliteitsmedewerkers. De visie, denkbeelden, ontwikkelingen en opbrengsten zijn echter in nagenoeg elke sector toepasbaar.

De eisen die aan medewerkers worden gesteld veranderen. Door snel opeenvolgende innovaties wordt van medewerkers op mbo niveau meer en meer een pro-actieve houding verwacht, waarbij regie op eigen ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Doordat er vaker sprake is van inzet in verschillende rollen in plaats van één vaste functie is flexibiliteit in inzet voor werksoort en -plaats gewenst: de medewerker moet wendbaar zijn. Het ontwikkelen van eigen vakmanschap door medewerkers wordt belangrijker.

De arbeidsmarkt is in beweging. Belangrijke sectoren met veel werkgelegenheid uit het verleden, zijn nu krimpsectoren. In andere sectoren groeit de vraag naar medewerkers op mbo niveau sterk. De switch moet sneller worden gemaakt. Naast regie op eigen ontwikkeling past daar ook bij dat de medewerkers hun eigen netwerk bouwen en benutten, vertrouwen hebben in eigen kunnen, gericht zijn op continu verbeteren, zich bewust zijn van hun plaats in de organisatie en daar een bijdrage aan willen leveren. Niet volgzaam zijn, maar proactief.

De scholen spelen hier op in door het wendbaar vakmanschap te ontwikkelen bij studenten en bij medewerkers van bedrijven. De facilitaire leeromgeving FLOTT is een voorbeeld hiervan. De rol van de scholen zal verschuiven van voornamelijk opleiden van jonge mensen naar het begeleiden en ontwikkelen van mensen die zich van krimp- naar groeisector verplaatsen. Niet door het aanbieden van standaard programma’s, maar door vanuit het beroep en de wendbaarheid van de medewerker mensen in ontwikkeling te brengen.

Bedrijven die op die mensen in ontwikkeling willen brengen zoals hierboven omschreven stimuleren en begeleiden hun medewerkers in hun ontwikkeling, we noemen dat lerende organisaties. Maar ook de rol van de opleider verandert. Nieuwe begeleidingsmethoden zijn nodig om de student op te leiden tot wendbaar vakmanschap. Om dat echt goed te doen is samenwerking nodig tussen bedrijf en school. Niet alleen de studenten maar ook de medewerkers van bedrijven gaan naar een leven lang ontwikkelen, formeel maar vooral ook informeel leren is daarbij aan de orde.

In de groeisectoren zijn medewerkers nodig. De aanwas uit de reguliere opleidingen schiet hierin kwantitatief vaak te kort. In de zijinstroom liggen de kansen. Niet allen de werkzoekenden, maar ook de mensen die van sector wisselen vormen de instromende medewerkers. Lerende organisaties die wendbaar vakmanschap ondersteunen en stimuleren en opleiders die mensen vanuit hetzelfde principes werken bevorderen de kans ook succes. Op weg naar kansrijk vakmanschap.

Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties brengt deze gebieden samen vanuit een centrale visie op het ontwikkelen van mensen. Hierin is het programma “wendbaar vakmanschap” van TNO richtinggevend. In een “Community of knowledge & practice“vindt de samenwerking, uitwisseling, inspiratie en ontwikkeling van initiatieven plaats. Daarbij is een kennisplatform (bronnenbank) in ontwikkeling. Immers anders leren en ontwikkelen vraagt andere bronnen van kennis.

Op deze site vindt u achtergronden, inzichten, initiatieven, stand van zaken, etc. Het is een levend document dat zal groeien door ontwikkelingen uit projectactiviteiten. Het is een tijdelijke site. De digitale community gaat de functies van deze site overnemen. Zodra de digitale community omgeving in gebruik is genomen, wordt de WVLO site die u nu ziet afgesloten.